PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Általános felhívás

Szigliget Község Önkormányzata bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az (önkormányzat tulajdonában lévő strandhoz kapcsolódó,) általa bérelt „Platán Pizzéria és Matróz Önkiszolgáló Étterem” vendéglátóegységet. A vendéglátóegység Szigliget 887/1 és 887/3 hrsz alatti ingatlanon van, összesen 753 m2 területű, felszereléssel együtt kiadó.

Az épületegyüttes kizárólag vendéglátó egységként üzemeltethető.

A bérleti jogviszony határozott időtartamú, 2027. december 31-ig szól, mely időpontig bérlő a bérleményt köteles az eredeti állapotában és az eszközleltárnak megfelelő felszereltséggel átadni Szigliget Község Önkormányzata számára.

A bérleti díj évi rendszerességgel adott évre vonatkozóan két összegben fizetendő 50-50 százalék arányban. Az első részlet április 30., a második részlet október 31. határidőben kerül megfizetésre.  

A pályázó a pályázat benyújtásával köteles Szigliget Község Önkormányzata részére átutalni 2.000.000,-Ft bánatpénzt,  mely a nyertes pályázó esetében a 2022. év 2. részlet megfizetésekor kerül jóváírásra. A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a döntést követő 3 munkanapon belül a szerződést aláírja. A döntésről a polgármester a nyertes pályázót haladéktalanul e-mailben értesíti. Amennyiben a döntést követően a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, vagy a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, vagy az üzemeltetést határidőben nem kezdi meg, úgy a megkötött szerződés megszűnik, a bánatpénz a felsorolt esetekben Szigliget Község Önkormányzatát illeti meg.

A befizetett bánatpénz a nem nyertes pályázó részére három munkanapon belül visszafizetésre kerül.

II. Pályázat kötelező tartalma, pályázati feltételek és nyilatkozatok, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:

A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

-          egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették. Csatolni kell az utolsó lezárt üzleti évnek beszámolóját.

-          gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, 2020. február 15. napjánál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírási-minta) vagy annak hiteles másolata, és az utolsó lezárt üzleti évének beszámolója.

2 . NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.

3. Helyi önkormányzati igazolást, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely, telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt tartozása nincs, illetve az önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázati ajánlat abban az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.

4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amelynek összege minden bérleti jogviszonyban töltött évben ugyanakkora, de nem lehet kevesebb, mint 8.000.000 Ft/év. A bérleti díjat a 2022.évre is teljes évre vonatkozóan kell megfizetni. A bérleti díj az általános forgalmi adótól mentes.

5. A pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozata, mely szerint a 2022. évtől kezdődően a bérleti díjat számla ellenében átutalással megfizeti a számlán szereplő bankszámlára, valamint a rezsiköltséget saját hatáskörben a szolgáltatónál kiegyenlíti.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

8. A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és tárolásához.

9. Pályázó igazolása arról, hogy a pályázó tevékenységi körébe a 5610’08 TEAOR szám alatti tevékenység legalább 2022. január 1. napjától nyilvántartásba vételre került. Egyéni vállalkozó erre vonatkozó vendéglátó-ipari végzettség benyújtásával, míg a gazdasági társaság törvényes képviselőjének, tagjának vagy alkalmazottjának vendéglátó-ipari végzettségét igazoló okirat vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló okirat benyújtásával igazolhatja.

10. Pályázó nyilatkozata arról, hogy 2.000.000,-Ft bánatpénzt Szigliget Község Önkormányzata részére átutalással megfizette.

III. Bírálat

Szigliget Község Önkormányzata legalább egy beérkezett, érvényes pályázat esetén zárt képviselő-testületi ülésen dönt a bérlő személyéről. Az erről szóló döntésről legkésőbb 8 napon belül köteles értesíteni minden pályázót. 

A képviselő-testület a pályázat elbírálásakor a pályázati feltételeknek való megfelelést és az ajánlott bérleti díj összegét együttesen értékeli. A döntés során az ajánlott bérleti díj 80%-ban egyéb tényezők 20 %-ban kerülnek súlyozásra.

IV. Bérleti jogviszony alapvető feltételei:

 1. A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a döntést követő 3 munkanapon belül a szerződést aláírja. A döntésről a polgármester a nyertes pályázót haladéktalanul e-mailben értesíti.
 1. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, vagy a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, vagy a vendéglátóegység üzemeltetését legkésőbb május hónap végéig nem kezdi meg, akkor a 2.000.000 Ft megfizetett bánatpénz Szigliget Község Önkormányzatát illeti meg, a megkötött szerződés ezen esetben megszűnik.
 1. Az épületegyüttes kizárólag vendéglátó egységként üzemeltethető, a helyi rendeleteknek megfelelő formában. 22 óra utáni üzemeltetés csak a bérbeadó előzetes hozzájárulása alapján kivitelezhető.
 2. A bérleti jogviszony határozott időtartamú, 2027. december 31., mely időpontig bérlő köteles az eredeti állapotában és az eszközleltárnak megfelelő felszereltséggel átadni azt Szigliget Község Önkormányzata számára
 3. A bérleti díj évi rendszerességgel adott évre vonatkozóan két összegben fizetendő 50-50 százalék arányban számla ellenében. Az első részlet április 30., a második részlet október 31. hatállyal.
 1. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket (villany, gáz, csatornadíj, szemétszállítás), a nyertes pályázónak a szolgáltatókkal szerződést kell kötnie, ezek kiegyenlítéséről bérlő köteles gondoskodni a szolgáltatóknál.
 2. Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltáshoz a bérbeadó engedélye szükséges.
 3. A bérlő az épületben bármiféle beruházást, átalakítást csak bérbeadó előzetes engedélyével, saját költségére végezhet, ugyanakkor köteles az épület jókarbantartásáról, valamint a leltárba átvett gépek folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
 4. Abban az esetben, ha a Bérlő minden tárgy év június 1. napjától szeptember 1. napjáig a bérleményt nem üzemelteti folyamatosan, akkor Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására, a már eltelt időszakra, illetve a szerződésszegéssel érintett évre eső bérleti díj megtartása mellett.
 5. Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át, illetve bérbeadó a bérlemény további albérletbe adásának jogát kizárja.

V. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton Szigliget Község Önkormányzata címére (8264 Szigliget, Kossuth utca 54.) kell benyújtani, legkésőbb 2022. április 21. 12:00 óráig. Kérjük a borítékon feltüntetni „Strandi üzlet pályázat” .  Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie. Ezt követően 13:00 órakor sor kerül a pályázatok bontására, melyről jegyzőkönyv készül. A döntésre a soron következő Képviselő-testületi ülésen kerül sor.
 2. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 3. Határidőn túl benyújtott pályázatokat Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület nem bírálja el, azt a pályázó részére visszaküldi.

VI. Egyéb lényegi információk:

Szigliget Község Önkormányzata a pályázat során hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. Pályázni érvényesen kizárólag a pályázatban feltüntetett bérlemények együttes bérleti jogára lehet.

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és veszélyére állítja össze. Szigliget Község Önkormányzata a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívását bármikor visszavonja, vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Találatok: 346
Our website is protected by DMC Firewall!